Deepwell- en Retourbemaling

Deepwellbemaling wordt toegepast wanneer:

  • Er te weinig ruimte op locatie is om filters te plaatsen en /of drain te leggen;
  • De ondergrond dusdanig grof is opgebouwd, dat het grondwater met een 'normale' bemaling niet voldoende te verlagen is;
  • Er spanningsbemaling moet worden toegepast om de onderdruk weg te halen en een veilige bouwput /sleuf te creëren.

Wij plaatsen machinaal verticale onttrekkingsbron(nen) (deepwells) van 200 of 250 mm, tot een diepte van meestal tussen 10 en 20 m-mv. Deze onttrekkingsbronnen voorzien wij van electrische onderwaterpompen met de benodigde capaciteit (eventueel gevoed door door ons geleverde stroomaggregaten, ter beveiliging kunnen wij nog automatische noodstroomaggregaten met een telefonische (GSM) alarmeringsinstallatie installeren, zodat bij het wegvallen van de spanning de stroomvoorziening automatisch over wordt genomen en u en wij automatisch worden gealarmeerd).

Het opgepompte water zal middels afvoerleidingen worden afgevoerd naar het lozingspunt. De afvoerleidingen voorzien wij van afsluiters en debietmeters, zodat de hoeveelheid onttrokken grondwater gereguleerd en geregistreerd kan worden.

Indien de onttrekking plaatsvindt in een beschermd gebied, de te onttrekken debieten hoger dan 200.000 m3 /maand (50% retour) of hoger dan 500.000 m3 /maand (100% retour) liggen of indien er gewoonweg geen lozingspunt voorhanden is, zal het onttrokken grondwater retour gepompt moeten worden.

Hiervoor plaatsen wij machinaal enkele retourputten (hoeveelheid afhankelijk van het debiet van het te retourneren grondwater) van 160 mm tot een diepte waarbij het filtergedeelte van de bronnen in een goed doorlatende laag uitkomt. Deze bronnen plaatsen wij op een grote afstand van de onttrekkingslocatie, zodat rondpompen van het grondwater zoveel mogelijk uitgesloten wordt. Deze retourputten sluiten wij aan op retourleidingen, aan het eind van de retourleidingen worden druktoren(s) (overstortinstallatie(s)) geplaatst. Via deze overstortinstallatie(s) wordt eventueel overtollig water geloosd op open water of op het riool.

T.b.v. het transporteren van het opgepompte water van de onttrekkingslocatie naar de retourputten zullen afvoerleidingen worden geplaatst die op de retourleidingen worden aangesloten. Deze afvoerleidingen worden voorzien van schuifafsluiters en debietmeters, zodat de hoeveelheid te onttrekken grondwater kan worden gereguleerd en geregistreerd. Ook achter de overstortinstallatie(s) worden debietmeters geplaatst, zodat de hoeveelheid geloosd grondwater kan worden geregistreerd en de hoeveelheid geretourneerd grondwater kan worden berekend.

Contact